Învăţământ primar
    Aici gasiti informatii de interes pentru invatamantul primar. Inscriere la clasa pregatitoare si clasa a I-a.

P R I M A R

​​

Unităţi din municipiul si judeţul Arad

                            ETAPA I
 Număr cereri introduse pentru Etapa 1: 3219
 Număr total de cereri admise în Etapa 1: 3202
 Faza 1 - 2794 toate admise
 Faza 2 - 423 din care 405 admise si 17 respinse
 Faza 3 - 3 admise
 Număr de cereri introduse online - 101
 Număr de cereri importate din online - 101
          ​                        ETAPA II

Procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2017-2018

         ​​
Înscriere a copiilor în învățământul primar
în anul școlar 2017-2018

             
CERERI INSCRIERE 2017

   Înscrierea  on-line se poate face :
     ETAPA I în perioada începând cu 27 februarie 2017 şi până la data de 16 martie 2017       
     ETAPA II până la data de 30 martie 2017
           
   
IMPORTANT !  
    Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de       către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită,     cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere. 
                                                       


METODOLOGIE SI CALENDAR 2017

                                      
Înscrierea în învățământul primar 2017-2018

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv.
La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
Evaluarea se efectuează în perioada 22 februarie - 14 martie 2017.
Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
Părintele poate opta:
pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.
NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online dar după completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
Cerere-tip de înscriere
Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE?
Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 27 februarie - 16 martie
- de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00
- sâmbătă, între orele 9:00 - 13:00
- părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
22-23 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă
B. A doua etapă: 24 - 30 martie
Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
6 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI
I. Criterii generale:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
II. Criterii specifice:
Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?
Din următoarele surse:
Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune - Înscrierea în învăţământul primar 2017.
Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 23 februarie - 2 martie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
 De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017 - 2018, în învăţământul primar.
Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Arad - 257).
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.
CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).
CUM FUNCŢIONEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT?
Înscrierea se face în prima etapă (27 februarie - 16 martie).
Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.
Preluare de pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale
Scoli municipiul Arad circumscriptii 2017
Retea scolara 2017-2018
Inscriere cereri on-line
 Cerere inscriere clasa pregatitoare
ETAPA I
 Cerere inscriere clasa pregatitoare
ETAPA II
 OMEN 3247
Centre evaluare psihosomatica
 Metodologie
Inscrierea in inv primar 2017
Calendar
 Ziua portilor deschise
Etapa 1
Procedura Etapa II
Locuri libere
Etapa II
Admisi Etapa II